Predčasné uzavretie výzvy IROP-CLLD-P944-511-002, aktivita  – A1 – Podpora podnikania a inovácií k a výzvy IROP-CLLD-P944-512-001, aktivita B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel ku dňu 31.12.2023.

Miestna akčná skupina Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom, že v zmysle Implementačného modelu, verzia 2.1 z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve, plánuje predčasne uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-CLLD-P944-511-002, aktivita A1 – Podpora podnikania a inovácií a výzvu s kódom IROP-CLLD-P944-512-001, aktivita B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu. Občianske združenie MAS Gemer-Rožňava vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií Kód výzvy: IROP-CLLD-P944-511-002 Čítať viac…

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu. Občianske združenie MAS Gemer-Rožňava vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach Aktivita:  B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Čítať viac…