Archív výziev – PRV

MAS_069/4.2/3 – Podopatrenie 4.2

Občianske združenie MAS Gemer – Rožňava oznamuje aktualizáciu č. 1 pre Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z  Programu rozvoja vidieka 2014-2022 pre podopatrenie  6.4....

Čítať viac...

MAS_069/8.5/2 – Podopatrenie 8.5

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/8.5/2 – Podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do...

Čítať viac...

MAS_069/6.4/3 – Podopatrenie 6.4

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/6.4/3 – Podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do...

Čítať viac...

MAS_069/7.4/1 – Podopatrenie 7.4

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/7.4/1 – Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do...

Čítať viac...

MAS_069/7.5/4 – Podopatrenie 7.5

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/7.5/4 – Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do...

Čítať viac...

MAS_069/7.2/1 – Podopatrenie 7.2

MAS_069/7.2/1 – Podopatrenie 7.2 MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/7.2/1 – Podopatrenie 7.2 –...

Čítať viac...
MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/6.4/2 – Podopatrenie 6.4 – – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj). Výzva vyhlásená dňa: 31.03.2021 Dátum uzavretia: 26.07.2021 Kód výzvy v ITMS2014+: MAS_069/6.4/2 Podporené aktivity:
 • Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou
 • Činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu
 • Činnosti spojené so spracovaním a uvádzaním na trh produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ
Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu: 215 580,00 EUR Minimálna výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu v EUR:
 • 20 000.00 € (NFP 10 000,00)
Maximálna výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu v EUR:
 • 200 000.00 € (NFP 100 000,00)
Intenzita pomoci: 50% (len v prípade integrovaného projektu intenzita pomoci sa navýši o 20%, t.j. 70%) Odkaz na výzvu v ITMS2014: MAS_069/6.4/2 – Podopatrenie 6.4 – Vyhlásená výzva, ITMS2014+ Verejná časť Výzvu a prílohy si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz. Milí žiadatelia, oznamujeme Vám, že PPA technicky upravila Prílohu č. 13b. Danou úpravou nedochádza k zmene obsahu formulárov, ani k zmene štruktúry údajov, formuláre boli technicky rozšírené (doplnené) o rok 2020. Predmetné prílohy boli doplnené aj vo výzve MAS_069/6.4/2, link na prílohy uvedený nižšie. priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3_doplnena_o_r.2020 priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3_rozsirena_o_r._2020 priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo-verzia-1.3_rozsirena_o_r._2020

MAS_069/8.5/1 – Podopatrenie 8.5

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/8.5/1 – Podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov. Výzva vyhlásená dňa: 08/02/2021 Dátum uzavretia: 19/03/2021 Podporené aktivity: – Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpodkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy). Odkaz na výzvu v ITMS2014: MAS_069/8.5/1 – Podopatrenie 8.5 – Vyhlásená výzva, ITMS2014+ Verejná časť Stiahnuť výzvu a prílohy si môžete tu.

MAS_069/7.5/3 – Podopatrenie 7.5

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/7.5/3 – Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. Výzva vyhlásená dňa: 29/05/2020 Dátum uzavretia: 31/08/2020 Dátum uzavretia: 14.09.2020 – aktualizované Oznamujeme, že MAS Gemer-Rožňava aktualizovala svoju výzvu MAS_069/7.5/3 . Touto aktualizáciou č. 1 MAS Gemer-Rožňava v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 14.09.2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Link na výzvu: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=ed4f4b5c-f942-4a9e-90ac-db6bd373d9ab Podporené aktivity: – Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod., – Investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, kiosky a pod., – Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách. Odkaz na výzvu v ITMS2014: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=ed4f4b5c-f942-4a9e-90ac-db6bd373d9ab Stiahnuť výzvu a prílohy si môžete tu. Dňa 14.04.2020 PPA zverejnila nové Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 POZOR: Podmienka č. 2.9.8 Výzvy – vzhľadom na neaktuálnosť informácií získané v ITMS2014+ prostredníctvom integračnej akcie, žiadame o predloženie Potvrdenia príslušného daňového úradu v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. nie staršie ako 3 mes. ku dňu predloženia ŽoNFP. FS SR neaktualizuje údaje o daňových nedoplatkoch, posledné stavy sú k 29.2.2020 a takto ostanú až do ukončenia trvania opatrení. Údaje získané v ITMS2014+ prostredníctvom integračnej akcie „Získanie informácie o daňovom nedoplatku“ dostupnej na evidencii vytváranej ŽoNFP (podľa nastavenia pre konkrétnu výzvu a podmienku poskytnutia príspevku) doťahuje údaje platné k dátumu 29.2.2020. POZOR: Podmienka č. 2.1.8 Výzvy – Žiadame predložiť Výpis z registra trestov a to za každú osobu oprávnenú konať v mene žiadateľa (podmienka výzvy č. 2.1.8). Prílohu č. 22B žiaľ nemôžeme akceptovať a to z dôvodu nedostupnosti externého zdroja, MAS nebolo pridelené ÚPVS URI. Ďakujeme za pochopenie.

MAS_069/6.4/1 – Podopatrenie 6.4

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/6.4/1 – Podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj). Výzva vyhlásená dňa: 21.01.2020 Dátum uzavretia: 30.4.2020 POZOR: Aktualizácia prílohy 13b Kritériá ekonomickej životaschopnosti. Uvedenou úpravou nedochádza k zmene obsahu formulárov, ani k zmene štruktúry údajov, formuláre boli technicky rozšírené (doplnené) o rok 2019. Formuláre na stiahnutie: POZOR: Žiadame predložiť Výpis z registra trestov a to za každú osobu oprávnenú konať v mene žiadateľa (podmienka výzvy č. 2.1.8). Prílohu č. 22B žiaľ nemôžeme akceptovať a to z dôvodu nedostupnosti externého zdroja, MAS nebolo pridelené ÚPVS URI. Ďakujeme za pochopenie.   Aktualizovaný dátum uzavretia po aktualizácii č.1: 30/06/2020 Zverejnené: 21.04.2020 link na ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=89776a32-aaa4-4a32-a1b9-6d68b89e469a Výzva MAS_069/6.4/1 Podopatrenie 6.4 – Aktualizácia č. 1 – TU si ju môžete stiahnuť Aktualizovaný dátum uzavretia po aktualizácii č. 2: 31/07/2020 Zverejnené: 29.06.2020 link na ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=89776a32-aaa4-4a32-a1b9-6d68b89e469a Výzva MAS_069/6.4/1 Podopatrenie 6.4 – Aktualizácia č. 2 – TU si ju môžete stiahnuť Aktualizáciou č. 1 a 2 sa upravuje časový harmonogram trvania výzvy, nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Dôvodom aktualizácie je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19. Kód výzvy v ITMS2014+: MAS_069/6.4/1 Podporené aktivity:
 • Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou
 • Činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu
 • Činnosti spojené so spracovaním a uvádzaním na trh produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ
Minimálna výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu v EUR:
 • 20 000.00 €
Maximálna výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu v EUR:
 • 200 000.00 €
Intenzita pomoci: 50% (len v prípade integrovaného projektu intenzita pomoci sa navýši o 20%, t.j. 70%) Odkaz na výzvu v ITMS2014: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=89776a32-aaa4-4a32-a1b9-6d68b89e469a Výzvu a prílohy si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz. POZOR: Podmienka č. 2.9.8 Výzvy – vzhľadom na neaktuálnosť informácií získané v ITMS2014+ prostredníctvom integračnej akcie, žiadame o predloženie Potvrdenia príslušného daňového úradu v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. nie staršie ako 3 mes. ku dňu predloženia ŽoNFP. FS SR neaktualizuje údaje o daňových nedoplatkoch, posledné stavy sú k 29.2.2020 a takto ostanú až do ukončenia trvania opatrení. Údaje získané v ITMS2014+ prostredníctvom integračnej akcie „Získanie informácie o daňovom nedoplatku“ dostupnej na evidencii vytváranej ŽoNFP (podľa nastavenia pre konkrétnu výzvu a podmienku poskytnutia príspevku) doťahuje údaje platné k dátumu 29.2.2020. POZOR: Podmienka č. 2.1.8 Výzvy – Žiadame predložiť Výpis z registra trestov a to za každú osobu oprávnenú konať v mene žiadateľa (podmienka výzvy č. 2.1.8). Prílohu č. 22B žiaľ nemôžeme akceptovať a to z dôvodu nedostupnosti externého zdroja, MAS nebolo pridelené ÚPVS URI. Ďakujeme za pochopenie.
 • MAS_069/4.2/2 – Podopatrenie 4.2
MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/4.2/2 – Podopatrenie 4.2 –  Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj) Výzva vyhlásená dňa: 30/08/2019 Dátum uzavretia: 25/11/2019 kód výzvy v ITMS2014+: MAS_069/4.2/2 Podporené aktivity: –       Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec, –       Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov, –       Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel, –       Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín, –       Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín, –       Pivovarnícko – sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel, –       Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív. Odkaz na výzvu v ITMS2014: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=e5dc0657-79b0-46d1-bed2-de460dd542e8 Výzvu a prílohy si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz. Usmernenie PPA č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 Obstarávateľ je pri realizácii Obstarávania povinný postupovať v súlade s týmto Usmernením v prípade, ak sú splnené všetky nasledovné podmienky:
 1. obstarávanie nie je obstarávaním podľa § 8 ods. 1 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 2. ide o prípad uvedený v prvej časti § 8 ods. 2 písm. a) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pred bodkočiarkou (text pred slovami „to neplatí“): „Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na osobu, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ a ktorá získala finančné prostriedky v rámci opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov28) alebo finančné prostriedky určené na podporu rozvoja vidieka, poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva podľa osobitných predpisov;29)“ a
 3. nejde o osobitný prípad uvedený v druhej časti § 8 ods. 2 písm. a) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za bodkočiarkou (text za slovami „to neplatí“): „to neplatí, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác alebo zákazku na poskytnutie služby, ktorá súvisí s týmito stavebnými prácami, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako finančný limit podľa 5 ods. 2 a na ktorú verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov“.
__________________________________________________________________________________ 28) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení. 29) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom Fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č.791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014) v platnom znení. Usmernenie a prílohy si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz. Link na Usmernenie: https://www.apa.sk/usmernenia-ppa/usmernenie-ppa-c-8-2017-aktualizacia-c-2/9081
 • MAS_069/7.5/2 – Podopatrenie 7.5
MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/7.5/2 – Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. Výzva vyhlásená dňa: 30/05/2019 Dátum uzavretia: 23/9/2019 Aktualizovaný dátum uzavretia: 15/10/2019 Podporené aktivity: – Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod., – Investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, kiosky a pod., – Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky), výstavba vyhliadkových veží. Odkaz na výzvu v ITMS2014: MAS_069/7.5/2 – Podopatrenie 7.5 Stiahnuť výzvu a prílohy si môžete tu. Aktualizovanú výzvu si môžete stiahnuť tu. Prílohy ostávajú nezmenené.