IROP

Vzor zmluvy o príspevok: Vzor zmluvy o príspevok na stránke MPSR Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu. Občianske združenie MAS Gemer-Rožňava vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií Kód výzvy: IROP-CLLD-P944-511-002 Výška žiadaného príspevku po ukončení 5. hodnotiaceho kola (30.04.2021): 64 049,00 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 471 951,00 EUR Výška žiadaného príspevku po ukončení 10. hodnotiaceho kola (28.02.2022): 99 845,00 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 372 106,00 EUR Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu. Občianske združenie MAS Gemer-Rožňava vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach Aktivita:  B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Kód výzvy: IROP-CLLD-P944-512-001 Výška žiadaného príspevku po ukončení 1. hodnotiaceho kola: 79 083,60 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 186 863,73 EUR Výška žiadaného príspevku po ukončení 8. hodnotiaceho kola: 47 145.59 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 139 718,14 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 9. hodnotiacom kole: 163 131,74 (navýšené na základe výsledkov VO)