IROP

Vzor zmluvy o príspevok:

Vzor zmluvy o príspevok na stránke MPSR

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Občianske združenie MAS Gemer-Rožňava vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-P944-511-002

Výška žiadaného príspevku po ukončení 5. hodnotiaceho kola (30.04.2021): 64 049,00 EUR

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 471 951,00 EUR

Výška žiadaného príspevku po ukončení 10. hodnotiaceho kola (28.02.2022): 99 845,00 EUR

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 372 106,00 EUR

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Občianske združenie MAS Gemer-Rožňava vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:  B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-P944-512-001

Výška žiadaného príspevku po ukončení 1. hodnotiaceho kola: 79 083,60 EUR

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 186 863,73 EUR

Výška žiadaného príspevku po ukončení 8. hodnotiaceho kola: 47 145.59 EUR

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 139 718,14 EUR

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 9. hodnotiacom kole: 163 131,74 (navýšené na základe výsledkov VO)