Stratégie CLLD

Čo je CLLD?

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local Development“) je nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho územia. Je založený na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER, doteraz využívanej len ako samostatná iniciatíva Európskej únie a neskôr ako súčasť programov rozvoja vidieka.

Zjednodušene — predstavitelia dotknutého mikroregiónu si určia vlastné rozvojové priority (stratégiu) a po schválení riadiacim orgánom si sami realizujú výber projektov.

Tento prístup je uskutočňovaný prostredníctvom Integrovaných stratégií miestneho rozvoja (ISMR), resp. stratégií CLLD, ktoré sú vypracované vzhľadom na miestne potreby a možnosti a zahrňujú inovatívne prvky viažuce sa na miestnu situáciu, vytváranie sietí a prípadne spoluprácu. Predkladateľom a nositeľom ISMR je územne príslušné verejno-súkromné partnerstvo, ktoré po jej schválení príslušným orgánom nadobudne štatút Miestnej akčnej skupiny (MAS).

V programovom období 2014 – 2020 sa metóda LEADER rozširuje aj do iných operačných programov a iných fondov EÚ. V podmienkach SR sa CLLD bude využívať v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu (EPFRV) pre rozvoj vidieka prostredníctvom PRV SR 2014 – 2020 a v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP).

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Gemer-Rožňava

MAS Gemer-Rožňava si vypracovala svoju Stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Gemer-Rožňava (ďalej len „stratégia CLLD MAS Gemer-Rožňava”), kde sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má v pláne implementovať na danom území 14 obcí v zmysle SWOT analýzy celého súvislého územia MAS. MAS Gemer-Rožňava bude sama vyhlasovať výzvy, prijímať a posudzovať žiadosti / projekty na realizáciu jednotlivých činností stratégie, navrhovať schválenie / neschválenie žiadostí na konečné rozhodnutie riadiacemu orgánu a to v súlade so Systémom riadenia CLLD. Jednotlivé opatrenia v rámci PRV a IROP sú podrobnejšie rozpísané v časti CLLD/VÝZVY / Opatrenia

Hlavnou úlohou implementácie stratégie CLLD je:

  • zvýšiť kvalitu života vo vidieckych regiónoch, rozvoj mestsko-vidieckych vzťahov a verejných služieb,
  • prostredníctvom mobilizácie, zlepšenia kvality a zviditeľnenia prírodného, historického a ľudského potenciálu územia MAS pozdvihnúť atraktívnosť regiónu a kvalitu služieb vidieckeho cestovného ruchu,
    podporiť prenos znalostí a inovácií medzi farmármi, prepojiť poľnohospodárstvo a cestovný ruch, zatraktívniť ponuku regiónu o kvalitné a zdravé výrobky miestnych poľnohospodárov, podporiť ich spracovanie a predaj u návštevníkov regiónu i domáceho obyvateľstva,
  • skvalitniť kultúrno-spoločenský život v oblasti MAS Gemer-Rožňava.

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Gemer-Rožňava v znení Dodatku č. 2 – dokument na stiahnutie

Stratégia CLLD – verzia: 2.1, účinná od 01.04.2019

Stratégia CLLD – verzia: verzia 3, účinná od 12. 10. 2022