Opatrenia

Implementácia stratégie CLLD

 

Podopatrenie

PRV 4.2

Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a / alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
Rozsah oprávnených činností: –  Investície na spracovanie potravinárskych zdrojov územia na produkty s vytvorením minimálne 1 regionálneho odbytového  miesta v území MAS.

–  Investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní.

–  Investície do zlepšenia pracovného prostredia pre zamestnancov.

Oprávnené výdavky: –  investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane lízingu a investícií na zlepšenie kvalitatívnych vlastností nehnuteľného dlhodobého hmotného majetku spojené s opisom činností;

–  investície do dlhodobého nehmotného majetku (nadobudnutie alebo vývoj počítačového softvéru a nadobudnutie patentových práv, licencií, autorských práv a ochranných známok v spojitosti so spracovaním poľnohospodárskych produktov);

–  súvisiace všeobecné náklady definované v kapitole 8.1.3 (v zmysle č. 45 nariadenia 1305/2013.).

–  ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP, s výnimkou všeobecných nákladov.

Oprávnení prijímatelia: –      FO a PO  podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov).

–      FO a PO podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj spracovatelia vlastnej produkcie. V tomto prípade prijímateľ podpory bude môcť predávať výhradne výrobky, na ktoré sa vzťahuje príloha I ZFEÚ.

Intenzita pomoci: Max. 90 % v súlade s PRV (bližšie uvedené vo výzve)
Výška príspevku: min. 10.000, max. 100.000 EUR
Plánovaná výzva: 2019
 

Podopatrenie

PRV 6.4

 

Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Rozsah oprávnených činností: –  Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou.

–  Činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniorov a občanov so zníženou schopnosťou pohybu.

–  Činnosti spojené so spracovaním a uvádzaním na trh produktov regionálneho charakteru, ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ.

Oprávnené výdavky: Výdavky na hmotné a nehmotné aktíva na počiatočnú investíciu, zameranú na založenie nového podniku alebo rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom činnosti:

–  výdavky na výstavbu, obstaranie (vrátane leasingu) alebo rozšírenie kapacity nehnuteľného majetku vrátane prípravy staveniska, terénnych úprav a úpravy okolia a vrátane vnútorného vybavenia,

–  obstaranie nehnuteľného majetku najviac za sumu nepresahujúcu 30 % celkových oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu zistenú znaleckým posudkom,

–  obstaranie nových strojov a zariadení vrátane lízingu do výšky ich trhovej hodnoty,

–  nehmotné investície – len obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru,

–  výdavky súvisiace s úpravou okolia vrátane zelenej infraštruktúry do výšky 5 % z oprávnených výdavkov projektu,

–  výdavky súvisiace s poskytovaním stravovacích a reštauračných služieb,

–  ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP, s výnimkou všeobecných nákladov.

Oprávnení prijímatelia: –        FO a PO podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

–        Mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach  obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: súkromných vlastníkov a ich združení; obcí a ich združení; Cirkvi.

–        Mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry).

–        Mikropodniky a malé podniky v zmysle odporúčania komisie 2003/361/ES vo vidieckych oblastiach.

Intenzita pomoci: Max. 70 % v súlade s PRV
Výška príspevku: min. 10.000, max. 100.000 EUR
Plánovaná výzva: 2019
 

Podopatrenie

PRV 7.5

 

Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Rozsah oprávnených činností: – Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.,

– Investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, kiosky a pod.,

– Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky), výstavba vyhliadkových veží.

Oprávnené výdavky: – výdavky na hmotné a nehmotné investície v súlade s podporovanými aktivitami v rámci tohto opatrenia, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na následné „ozelenenie“ objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce,

– ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP, s výnimkou všeobecných nákladov.

Oprávnení prijímatelia: –      Obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)

–      Združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane))

Intenzita pomoci: Max. 100 % v súlade s PRV
Výška príspevku: min. 10.000, max. 100.000 EUR
Plánovaná výzva: 2019
 

Podopatrenie

PRV 8.5

 

Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov (činnosť 2)

Rozsah oprávnených činností: –  Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch (náučné turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá a pod.)
Oprávnené výdavky: –  výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia,

–  všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v bode 1, (v zmysle článku 45 ods.2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013),

–  ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP, s výnimkou všeobecných nákladov.

Oprávnení prijímatelia: –      Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: súkromných vlastníkov a ich združení; obcí a ich združení; cirkvi; štátu;

–      Občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov len so súhlasom obhospodarovateľa lesa daného územia;

Intenzita pomoci: Max. 100 %
Výška príspevku: min. 10.000, max. 100.000 EUR
Plánovaná výzva: 2019
 

Podopatrenie

PRV 16.3

 

(Iná) spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu / ich uvádzania na trh)

Rozsah oprávnených činností: –  Podporená bude spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi (mikropodnikmi) v odvetví poľnohospodárstva, potravinovom reťazci, sektore lesného hospodárstva a v sektore cestovného ruchu pri organizovaní spoločných pracovných procesov, spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb a marketingu v oblasti cestovného ruchu. Cieľom je prostredníctvom spolupráce zvýšiť efektivitu vykonávaných činností.
Oprávnené výdavky: –  náklady na štúdie o príslušnej oblasti, realizačné štúdie a vypracovanie podnikateľského plánu, plánu obhospodarovania lesov alebo rovnocenného nástroja  alebo inej stratégie miestneho rozvoja,

–  náklady na oživenie príslušnej oblasti s cieľom zabezpečiť uskutočniteľnosť kolektívneho územného projektu,

–  prevádzkové náklady na spoluprácu,

–  priame náklady na konkrétne projekty spojené s vykonávaním podnikateľského plánu, plánu v oblasti životného prostredia, plánu obhospodarovania lesov, alebo rovnocenného nástroja a inej stratégie miestneho rozvoja, alebo na iné činnosti zamerané na inovácie, vrátane testovania, resp. nevyhnutných investičných nákladov,

–  ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP, s výnimkou všeobecných nákladov.

Oprávnení prijímatelia: –       Najmenej 5 subjektov, ktorých spolupráca je medzi rôznymi aktérmi v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci, v lesnom hospodárstve, alebo v sektore cestovného ruchu a rozvoji vidieka na území EÚ a medzi inými aktérmi, ktorí prispievajú k splneniu cieľov a priorít politiky rozvoja vidieka vrátane medziodvetvových organizácií, mimovládnych neziskových organizácií a výskumných organizácií.
Intenzita pomoci: Max. 100 % v súlade s PRV
Výška príspevku: min. 30.000, max. 100.000 EUR na subjekt a podopatrenie
Plánovaná výzva: 2019
 

Špecifický cieľ IROP  5.1.1

 

Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Rozsah oprávnených činností: –  A1 Podpora podnikania a inovácií
Oprávnené výdavky: –  obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest,

–  nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb,

–  podpora marketingových aktivít,

–  podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúsenosti.(nie je rozpísané v stratégii).

–  Žiadateľ nesmie začať práce na projekte (začatie stavebných prác alebo prvý právny záväzok objednať tovar alebo službu) pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o príspevku, s výnimkou všeobecných prípravných prác (vypracovanie projektovej dokumentácie, úkony súvisiace so získavaním povolení  a realizácia VO).

Oprávnení prijímatelia: –      samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH,

–      mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH.

Intenzita pomoci: Max 55 % v súlade s IROP
Výška príspevku: min. 10.000, max. 100.000 EUR
Plánovaná výzva: 2019 (otvorená výzva)
Špecifický cieľ

 

IROP  5.1.2

Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Rozsah oprávnených činností: –  B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
Oprávnené výdavky: –  Výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk, na linkách prepájajúcich obec s mestom súčasťou môžu byť:

–          vnútorné a/alebo vonkajšie informačné tabule,

–          stacionárne informačné systémy.

–  Žiadateľ nesmie začať práce na projekte (začatie stavebných prác alebo prvý právny záväzok objednať tovar alebo službu) pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o príspevku, s výnimkou všeobecných prípravných prác (vypracovanie projektovej dokumentácie, úkony súvisiace so získavaním povolení  a realizácia VO).

Oprávnení prijímatelia: –      mestá/samostatné mestské časti a obce,

–      združenia miest a obcí.

Intenzita pomoci: Max 95 % v súlade s IROP
Výška príspevku: min. 10.000, max. 100.000 EUR
Plánovaná výzva: 2019 (otvorená výzva)