5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Občianske združenie MAS Gemer-Rožňava vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:  B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-P944-512-001

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Občianske združenie MAS Gemer-Rožňava vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-P944-511-002

Vzor zmluvy o príspevok:

Vzor zmluvy o príspevok na stránke MPSR

AKTUALIZÁCIA prílohy č. 4 Kritéria pre výber projektov MAS Gemer-Rožňava   (zverejnené 7.4.2022)

MAS informuje žiadateľov o príspevok v rámci predmetnej výzvy, že došlo k aktualizácii prílohy č. 4 a to v časti Kritérium: Prínos realizácie projektu na územie MAS – oprava zjavnej nesprávnosti.  Príloha č. 4 na stiahnutie.

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Občianske združenie MAS Gemer-Rožňava vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-P944-511-002

Vzor zmluvy o príspevok:

Vzor zmluvy o príspevok na stránke MPSR

AKTUALIZÁCIA č. 3 (zmena sídla MAS Gemer-Rožňava) výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-P944-512-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Oznam o vykonaní zmeny:

Miestna akčná skupina Gemer-Rožňava oznamuje, že riadiaci orgán pre IROP dňa 23.03.2022 vykonal formálnu zmenu projektu – zmena sídla MAS Gemer-Rožňava. Predmetná zmena bola následne premietnutá aj do jednotlivých vyhlásených výziev s účinnosťou od 24.03.2022.

Informacia_o_aktualizacii_vyzvy_č, 3 – Aktivita_B2

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku so sledovaním zmien a bez sledovania zmien.               

AKTUALIZÁCIA č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-P944-511-002 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Oznam o vykonaní zmeny:

Miestna akčná skupina Gemer-Rožňava oznamuje, že riadiaci orgán pre IROP dňa 11.5.2021 schválil aktualizáciu č. 2 Výzvy IROP-CLLD-P944-512-002, ktorá je účinná od 14.05.2021.

Informacia o aktualizácii výzvy č. 2 – Aktivita A1

Dotknuté dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (sz) a bez sledovania zmien (bsz).

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku:

Prílohy k výzve na stiahnutie: 

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie: 

AKTUALIZÁCIA č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-P944-511-002 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Oznam o vykonaní zmeny:

Miestna akčná skupina Gemer-Rožňava oznamuje, že v súvislosti s delimitáciou Integrovaného regionálneho operačného programu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) ku dňu 01.10.2020 MAS mení logo MPRV SR na logo MIRRI SR vo všetkých prílohách výzvy: IROP-CLLD-P944-511-002.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-P944-511-002

Dátum vyhlásenia: 30.06.2020

Dátum ukončenia prvého kola:  31.08.2020

Dátum ukončenia druhého kola: 31.10.2020

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 536 000,00 EUR

Príspevok na financovanie: max vo výške 55%

Výška spolufinancovania: min. vo výške 45%

VYZVA_5.1.1_verzia_1.5._MAS_Gemer_Roznava – na stiahnutie

Prílohy výzvy IROP-CLLD-P944-512-001(v prílohe – 1. časť)

Prílohy žiadosti o príspevok Výzvy IROP-CLLD-P944-512-001 (v prílohe – 2. časť)

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-P944-512-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Oznam o vykonaní zmeny zverejnený 6. augusta 2021, dátum účinnosti aktualizácie 9. augusta 2021:

Riadiaci orgán pre IROP schválil dňa 5. augusta 2021 Aktualizáciu výzvy č. 2, pričom zmeny sa týkajú samotnej Výzvy, jej príloh a príloh formulára žiadosti o príspevok. Zmeny sú v dokumentoch označené prostredníctvom funkcie sledovania zmien.

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Informácia o aktualizácii výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-P944-512-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Oznam o vykonaní zmeny:

Miestna akčná skupina Gemer-Rožňava oznamuje, že v súvislosti s delimitáciou Integrovaného regionálneho operačného programu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) ku dňu 01.10.2020 MAS mení logo MPRV SR na logo MIRRI SR vo všetkých prílohách výzvy: IROP-CLLD-P944-512-001.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:  B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-P944-512-001

Dátum vyhlásenia: 02.12.2019

Dátum ukončenia prvého kola:  03.02. 2020

Dátum ukončenia druhého kola: 03.04.2020

Dátum ukončenia tretieho kola: 03.06.2020

Dátum ukončenia štvrtého kola: 03.08.2020

Dátum ukončenia piateho kola: 03.10.2020

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení každého hodnotiaceho kola a aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, kód výzvy: IROP-CLLD-P944-512-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 1. hodnotiaceho kola: 79 083,60 EUR

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 186 863,73 EUR
Vyzva_MAS_Gemer_Roznava_5.1.2_bsz

Prílohy výzvy IROP-CLLD-P944-512-001

Prílohy žiadosti o príspevok Výzvy IROP-CLLD-P944-512-001