Predčasné uzavretie výzvy IROP-CLLD-P944-511-002, aktivita  – A1 – Podpora podnikania a inovácií k a výzvy IROP-CLLD-P944-512-001, aktivita B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel ku dňu 31.12.2023.

Miestna akčná skupina Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom, že v zmysle Implementačného modelu, verzia 2.1 z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve, plánuje predčasne uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-CLLD-P944-511-002, aktivita A1 – Podpora podnikania a inovácií a výzvu s kódom IROP-CLLD-P944-512-001, aktivita B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.