MAS_069/8.5/2 – Podopatrenie 8.5

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu:

MAS_069/8.5/2 – Podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov (činnosť 2).

Výzva vyhlásená dňa: 30.11.2023

Dátum uzavretia: 26.1.2024

Rozsah a oprávnené činnosti:

  • Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch slúžiace pre verejnosť bez obmedzenia (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, pozorovateľne, vyhliadkové veže, mostíky schody, rebríky, chodníky, lanové dráhy, zábradlia, trasovanie, zrubovanie chodníkov, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, odpočívadlá, sociálne zariadenia, turistické útulne, prístrešky, altánky, lavičky, ohniská, odpadkové koše, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy, učebne lesnej pedagogiky a pod.
  • Oprávnené výdavky na stavebné investície do objektov a centier biodiverzity na pozorovanie biodiverzity neprekračujú 80% celkových oprávnených výdavkov a zároveň ich nie je možné využívať ako zariadenia poskytujúce ubytovacie služby.

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu: 180.000,- €

Minimálna výška príspevku: 10.000 €

Maximálna výška príspevku: 100.000 €

Maximálna celková miera podpory NFP je 100 % z celkových oprávnených výdavkov.

Výzvu a prílohy si môžete stiahnuť tu: