MAS_069/4.2/3 – Podopatrenie 4.2

Občianske združenie MAS Gemer – Rožňava oznamuje aktualizáciu č. 1 pre Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z  Programu rozvoja vidieka 2014-2022 pre podopatrenie  6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností   AKTUALIZÁCIA č.1 – predĺženie výzvy  MAS_069/6.4/3 do 26.1.2024 MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 v rámci Čítať viac…

Predčasné uzavretie výzvy IROP-CLLD-P944-511-002, aktivita  – A1 – Podpora podnikania a inovácií k a výzvy IROP-CLLD-P944-512-001, aktivita B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel ku dňu 31.12.2023.

Miestna akčná skupina Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom, že v zmysle Implementačného modelu, verzia 2.1 z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve, plánuje predčasne uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-CLLD-P944-511-002, aktivita A1 – Podpora podnikania a inovácií a výzvu s kódom IROP-CLLD-P944-512-001, aktivita B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.