MAS_069/7.5/5 – Podopatrenie 7.5

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu:

MAS_069/7.5/5 – Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

Výzva vyhlásená dňa: 23. 04. 2024

Dátum uzavretia: 22. 05. 2024

Rozsah a oprávnené činnosti:

  • Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.,
  • Investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, kiosky a pod.,
  • Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na exitujúcich cykloturistických trasách a pod..
  • Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu: 185.100,- €
  • Minimálna výška príspevku: 10.000,- €
  • Maximálna výška príspevku: 100.000,- €
  • Intenzita pomoci: max 100%z celkových oprávnených výdavkov

Stiahnuť výzvu a prílohy si môžete tu:

Vyzva_MAS-CLLD-MAS_069_7.5_5

Priloha_c_6b_verzia-1-5_d2-bsz_02.08.2023

prirucka-pre-prijimatela-leader_verzia-1-5-bsz

Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5

Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5

Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5

Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5

Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5

Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5

Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5

Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5

Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5

Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5

069_Kriteria_PRV_MAS_Gemer-Roznavahttp://masgemerrv.sk/wp-content/uploads/2024/05/Priloha_c_6b_verzia-1-5_d2-bsz_02.08.2023-1.docx