MAS_069/7.4/2 – Podopatrenie 7.4

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu:

MAS_069/7.4/2 – Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Výzva vyhlásená dňa:  3.5.2024

 Dátum uzavretia:  5.6.2024

Rozsah a oprávnené činnosti: 

  • Investície, s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/ modernizácia/rozšírenie (prístavba, nadstavba, zväčšenie) športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov/ vonkajší exteriérový priestor pre kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré musí byť spojené pevne so zemou (vrátane zastrešenia, osvetlenia, ozvučenia apod.) , investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov.
  • Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcia, modernizácia/rozšírenie (prístavba, nadstavba, zväčšenie) nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.
  • Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb. Za miestne služby sa považujú len služby spojené s kultúrou v rámci kultúrnych domov a služieb spojených so športom v rámci obecných športových hál a telocviční.

 

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu: 94.562,16 €

Minimálna výška príspevku: 10.000,- €

Maximálna výška príspevku: 100.000,- €

Intenzita pomoci: max 100% z celkových oprávnených výdavkov


Stiahnuť výzvu a prílohy si môžete tu:

Vyzva-MAS-CLLD-MAS_069/7.4/2.pdf

069_Kriteria_PRV_MAS_Gemer-Roznava.pdf

Priloha_c_2B-Projekt-realizacie_VERZIA-1.5.docx

Priloha_c_4B_-Vzor-ziadosti-o-NFP_VERZIA-1.5.pdf

Priloha_c_4B_Popis-ziadosti-o-NFP_VERZIA-1.5.docx

Priloha_c_5B-Oznamenie-o-spatvzati-ZoNFP_VERZIA-1.5.doc

Priloha_c_6b_verzia-1-5_d2-bsz_02.08.2023.docx

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpocet_VERZIA-1.5.xlsx

Priloha_c_17B_Informacia-pre-ziadatelov_VERZIA-1.5.docx

Priloha_c_16A-Zoznam-dokumentacie-k-VO.docx

Priloha_c_19B_Metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci_VERZIA-1.5.pdf

Priloha_c_21B-Cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-ZoNFP_VERZIA-1.5.docx

Priloha_c_22B_Udelenie-suhlasu-o-vypis-z-registra-trestov_VERZIA-1.5.docx

Priloha_c_24B_Koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-ESIF_VERZIA-1.5.docx

Priloha_c_29A-Metodika-a-podmienky-pre-zjednodusene-formy-vykazovania-vydavkov-v-ramci-strategie-CLLD.docx

Prirucka-pre-prijimatela-leader_verzia-1-5-bsz.docx