MAS_069/7.4/1 – Podopatrenie 7.4

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu:

MAS_069/7.4/1 – Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Výzva vyhlásená dňa: 26.7.2023

Dátum uzavretia: 18.9.2023

Rozsah a oprávnené činnosti:

  • Investície, s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/ modernizácia/rozšírenie (prístavba, nadstavba, zväčšenie) športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov/ vonkajší exteriérový priestor pre kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré musí byť spojené pevne so zemou (vrátane zastrešenia, osvetlenia, ozvučenia apod.) , investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov.
  • Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcia, modernizácia/rozšírenie (prístavba, nadstavba, zväčšenie) nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.
  • Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb. Za miestne služby sa považujú len služby spojené s kultúrou v rámci kultúrnych domov a služieb spojených so športom v rámci obecných športových hál a telocviční.

 Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu: 294.552,77 €

Minimálna výška príspevku: 10.000,- €

Maximálna výška príspevku: 100.000,- €

Intenzita pomoci: max 100 % z celkových oprávnených výdavkov.

Stiahnuť výzvu a prílohy si môžete tu:

Vyzva_MAS-CLLD-MAS_069_7.4_1

069_KONTROLA VYKONANA_aktualizacii_kriterii_PRV_MAS_Gemer-Roznava_s_pripomienkami_od_IK_15.07.2022_na_kontrolu_PPA_19.07_fin_oprava_BSZ

Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5

Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5

Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5

Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5

Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO

Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5

Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5

Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5

Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5

Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD

prirucka-pre-prijimatela-leader_verzia-1-5-bsz

prloha_c_6b_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d1-bsz