MAS_069/7.2/1 – Podopatrenie 7.2

MAS_069/7.2/1 – Podopatrenie 7.2

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu:

MAS_069/7.2/1 – Podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Výzva vyhlásená dňa: 12.06.2023

 Dátum uzavretia: 11.08.2023

Rozsah a oprávnené činnosti:

  • Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok. V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou a budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.); Konkrétnejšie aktivity: miestne komunikácie v dedinách, vidiecke cesty a chodníky (cesty a chodníky aj vrátane parkovísk), parkoviská, priekopy a rigoly (len ak sú súčasťou popri realizovanej ceste, resp. chodníku), cestné mosty (z ocele, betónu alebo z iného materiálu) spolu s nadjazdami a príjazdami, pešie mosty )lávky pre peších), autobusové prístrešky (autobusové zastávky). Za oprávnený výdavok sa považuje aj tzv. mobiliár (lavička, odpadkový kôš, kontajner na zeleň/kvetináč, informačné plochy/tabule/vitríny (napr. aj vrátane názvu zastávky, názvu ulice, umiestnenie mapy obce/okolia/kultúrnych pamiatok), uvítacie tabule, smerníky a ukazovatele (napr. k obecnému úradu, ku kultúrnej pamiatke, k historickej budove, múzeu, pamätnej izbe, a pod.), bariéry, zábrany vjazdu, ochranné mreže (napr. na koreň/kmeň stromov);
  • Zlepšenie vzhľadu obcí: úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov, aleje, pešie zóny, nábrežia a pod. Podporený bude aj mobiliár/drobný architektonický prvok (napr.: lavička, odpadkové koše, kvetináče, informačné tabule/vitríny, smerníky a ukazovatele, fontánka na pitnú vodu / výpustný stojan na pitnú vodu a pod.).

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu: 100.000,- €

Minimálna výška príspevku: 10.000,- €

Maximálna výška príspevku: 100.000,- €

Intenzita pomoci: max 100% z celkových oprávnených výdavkovStiahnuť výzvu a prílohy si môžete tu: