PRV

  • MAS_069/4.2/2 – Podopatrenie 4.2

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/4.2/2 – Podopatrenie 4.2 –  Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

Výzva vyhlásená dňa: 30/08/2019
Dátum uzavretia: 25/11/2019

kód výzvy v ITMS2014+: MAS_069/4.2/2

Podporené aktivity:

–       Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec,

–       Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov,

–       Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel,

–       Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín,

–       Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín,

–       Pivovarnícko – sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel,

–       Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív.

Odkaz na výzvu v ITMS2014: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=e5dc0657-79b0-46d1-bed2-de460dd542e8

Výzvu a prílohy si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Usmernenie PPA č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

Obstarávateľ je pri realizácii Obstarávania povinný postupovať v súlade s týmto Usmernením v prípade, ak sú splnené všetky nasledovné podmienky:

  1. obstarávanie nie je obstarávaním podľa § 8 ods. 1 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  2. ide o prípad uvedený v prvej časti § 8 ods. 2 písm. a) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pred bodkočiarkou (text pred slovami „to neplatí“): „Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na osobu, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ a ktorá získala finančné prostriedky v rámci opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov28) alebo finančné prostriedky určené na podporu rozvoja vidieka, poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva podľa osobitných predpisov;29)“ a
  3. nejde o osobitný prípad uvedený v druhej časti § 8 ods. 2 písm. a) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za bodkočiarkou (text za slovami „to neplatí“): „to neplatí, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác alebo zákazku na poskytnutie služby, ktorá súvisí s týmito stavebnými prácami, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako finančný limit podľa 5 ods. 2 a na ktorú verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov“.

__________________________________________________________________________________

28) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.

29) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom Fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č.791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014) v platnom znení.

Usmernenie a prílohy si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Link na Usmernenie: https://www.apa.sk/usmernenia-ppa/usmernenie-ppa-c-8-2017-aktualizacia-c-2/9081

 

  • MAS_069/7.5/2 – Podopatrenie 7.5

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/7.5/2 – Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

Výzva vyhlásená dňa: 30/05/2019
Dátum uzavretia: 23/9/2019
Aktualizovaný dátum uzavretia: 15/10/2019

Podporené aktivity:

– Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.,
– Investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, kiosky a pod.,
– Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky), výstavba vyhliadkových veží.

Odkaz na výzvu v ITMS2014: MAS_069/7.5/2 – Podopatrenie 7.5

Stiahnuť výzvu a prílohy si môžete tu.

Aktualizovanú výzvu si môžete stiahnuť tu. Prílohy ostávajú nezmenené.