Úvod

Čo sa skrýva pod názvom MAS Gemer-Rožňava?

Miestna akčná skupina (MAS) Gemer-Rožňava funguje formou občianskeho združenia od marca 2015. Výsledkom dlhodobej účinnej spolupráce s miestnymi aktérmi a miestnou komunitou bola vypracovaná a schválená Stratégia miestneho rozvoja CLLD Občianskeho združenia MAS Gemer–Rožňava.

Členmi MAS sú obce Rožňava, Betliar, Bôrka, Brzotín, Čučma, Drnava, Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Kováčová, Kružná, Lipovník, Lúčka, Pača, 10 podnikateľských subjektov, 6 občianskych združení a 5 fyzických osôb.

Čo chceme docieliť realizáciou stratégie CLLD? 

  1. Prilákať turistov do regiónu skvalitnením, dobudovaním a zviditeľnením prírodného, historického a ľudského potenciálu nášho územia, skvalitniť služby a zatraktívniť región.
  2. Skvalitniť kultúrno-spoločenský život na území MAS zainteresovaním čo najširších vrstiev obyvateľstva a organizácia podujatí s nadregionálnym významom so zapojením marginalizovaných skupín.
  3. Vytvárať rôzne partnerstvá s inými dobre fungujúcimi podobnými združeniami za účelom nápadov, podnetov a propagácie regiónu.

AKTUALITY

Dňa 11.05.2018 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt: Financovanie MAS Gemer-Rožňava. Zmluva nadobudla účinnosť 16.05.2018.