Prílohy

Vyzva_7_5_PRV_MAS_MAS_Gemer_Roznava_CLLD_web

priloha_c_2b-projekt-realizacie

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp

priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-1_bsz

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo

priloha_c_15a-dokumentacia_vo_ziadatel_20052019

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp

priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov

priloha_c_23_Vyberove_a_hodnotiace_(bodovacie)_kriteria_pre_vyber_projektov_7.5

prirucka-pre-prijimatela-nfp_leader_verzia-1-1_bsz