Prílohy k podopatreniu 8.5

priloha_c_1_prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz

priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3

priloha_c_4b_vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3

priloha_c_6b_Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3

priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc-verzia-1.3

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3

priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo-verzia-1.3

priloha_c_14b_DM-4-2018 (19.2) v zneni dodatku č.1-1_od_17.12.2020

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3

priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3

priloha_c_22b_formulr_ziadosti_o_vypis_z_registra-trestov-verzia-1.3

priloha_c_23_Vyberove_a_hodnotiace_(bodovacie)_kriteria_pre_vyber_projektov_MAS_Gemer-Roznava_8.5

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ

priloha_c_27a_usmernenie-ppa–10_2017_aktualizacia–1

Usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19

Výzva MAS – CLLD – MAS_0698.51_2.2.2021