MAS_069/6.4/1 – Podopatrenie 6.4 – prílohy

Vyzva_MAS_Gemer_Roznava_CLLD_PRV_6.4
prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz
priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet
priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo
priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-6
priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky
priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo
priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2-5
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo
priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov
priloha_c_18b_-prirucka_msp-1
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz
priloha_c_23_Vyberove_a_hodnotiace_(bodovacie)_kriteria_pre_vyber_projektov_6.4
priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif
priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1