Podopatrenie 6.4 – – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj). – prílohy

Výzva MAS – CLLD – MAS_0696.42_31.3.2021

priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3

priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc-verzia-1.3

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3

priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo-verzia-1.3

priloha_c_14b_DM-4-2018 (19.2) v zneni dodatku č.1-1_od_17.12.2020

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3

priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp-verzia-1.3

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3

priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3

priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3

priloha_c_23_Vyberove_a_hodnotiace_(bodovacie)_kriteria_pre_vyber_projektov_6.4

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ

priloha_c_27a_usmernenie-ppa–10_2017_aktualizacia–1

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19