MAS_069/4.2/2 – Podopatrenie 4.2 – prílohy

prirucka-pre-prijimatela-nfp_leader_verzia-1-1_bsz
priloha_c_2b-projekt-realizacie
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-1_bsz
priloha_c_7b-opravnene-vydavky-na-vybrane_stroje
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet
priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo
priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky
priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo
priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2
priloha_c_15a-dokumentacia_vo_ziadatel_20052019
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo
priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov
priloha_c_18b_-prirucka_msp priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov
priloha_c_23_Vyberove_a_hodnotiace_(bodovacie)_kriteria_pre_vyber_projektov_4.2
prirucka-pre-prijimatela-nfp_leader_verzia-1-1_bsz
Vyzva_4_2_PRV_MAS_Gemer_Roznava_CLLD_web