Dokumenty na stiahnutie

Usmernenie PPA č. 1/2015 k oprávnenosti výdavkov na DPH v rámci PRV 2014-2020

Metodický pokyn k sociálnemu VO pre PRV 2014-2020

Zoznam obcí v Atlase rómskych komunít

Ako jeden z nástrojov, ktoré majú prispieť k inklúzii marginalizovaných skupín obyvateľstva je uplatnenie sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní (ďalej aj „VO“). Tento aspekt sa bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020, pokiaľ ide o inklúziu Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), uplatňovať vo vzťahu k projektom realizovaným v obciach, ktoré sú identifikované v Atlase rómskych komunít 2013, t. z. obce z atlasu rómskych komunít budú mať pri VO povinnosť uplatniť sociálne hľadisko týkajúce sa inklúzie MRK.