PRV

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/6.4/2 – Podopatrenie 6.4 – – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

Výzva vyhlásená dňa: 31.03.2021

Dátum uzavretia: 26.07.2021

Kód výzvy v ITMS2014+: MAS_069/6.4/2

Podporené aktivity:

  • Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou
  • Činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu
  • Činnosti spojené so spracovaním a uvádzaním na trh produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu: 215 580,00 EUR

Minimálna výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu v EUR:

  • 20 000.00 € (NFP 10 000,00)

Maximálna výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu v EUR:

  • 200 000.00 € (NFP 100 000,00)

Intenzita pomoci: 50% (len v prípade integrovaného projektu intenzita pomoci sa navýši o 20%, t.j. 70%)

Odkaz na výzvu v ITMS2014:
MAS_069/6.4/2 – Podopatrenie 6.4 – Vyhlásená výzva, ITMS2014+ Verejná časť

Výzvu a prílohy si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Milí žiadatelia, oznamujeme Vám, že PPA technicky upravila Prílohu č. 13b. Danou úpravou nedochádza k zmene obsahu formulárov, ani k zmene štruktúry údajov, formuláre boli technicky rozšírené (doplnené) o rok 2020. Predmetné prílohy boli doplnené aj vo výzve MAS_069/6.4/2, link na prílohy uvedený nižšie.

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3_doplnena_o_r.2020

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3_rozsirena_o_r._2020

priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo-verzia-1.3_rozsirena_o_r._2020

 

MAS_069/8.5/1 – Podopatrenie 8.5

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/8.5/1 – Podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov.

Výzva vyhlásená dňa: 08/02/2021

Dátum uzavretia: 19/03/2021

Podporené aktivity:

– Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpodkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).

Odkaz na výzvu v ITMS2014: MAS_069/8.5/1 – Podopatrenie 8.5 – Vyhlásená výzva, ITMS2014+ Verejná časť

Stiahnuť výzvu a prílohy si môžete tu.

 

MAS_069/7.5/3 – Podopatrenie 7.5

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/7.5/3 – Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

Výzva vyhlásená dňa: 29/05/2020
Dátum uzavretia: 31/08/2020

Dátum uzavretia: 14.09.2020 – aktualizované

Oznamujeme, že MAS Gemer-Rožňava aktualizovala svoju výzvu MAS_069/7.5/3 . Touto aktualizáciou č. 1 MAS Gemer-Rožňava v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 14.09.2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.

Link na výzvu: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=ed4f4b5c-f942-4a9e-90ac-db6bd373d9ab

Podporené aktivity:

– Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.,
– Investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, kiosky a pod.,
– Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách.

Odkaz na výzvu v ITMS2014: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=ed4f4b5c-f942-4a9e-90ac-db6bd373d9ab

Stiahnuť výzvu a prílohy si môžete tu.

Dňa 14.04.2020 PPA zverejnila nové Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

POZOR: Podmienka č. 2.9.8 Výzvy – vzhľadom na neaktuálnosť informácií získané v ITMS2014+ prostredníctvom integračnej akcie, žiadame o predloženie Potvrdenia príslušného daňového úradu v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. nie staršie ako 3 mes. ku dňu predloženia ŽoNFP.

FS SR neaktualizuje údaje o daňových nedoplatkoch, posledné stavy sú k 29.2.2020 a takto ostanú až do ukončenia trvania opatrení.
Údaje získané v ITMS2014+ prostredníctvom integračnej akcie „Získanie informácie o daňovom nedoplatku“ dostupnej na evidencii vytváranej ŽoNFP (podľa nastavenia pre konkrétnu výzvu a podmienku poskytnutia príspevku) doťahuje údaje platné k dátumu 29.2.2020.

POZOR: Podmienka č. 2.1.8 Výzvy – Žiadame predložiť Výpis z registra trestov a to za každú osobu oprávnenú konať v mene žiadateľa (podmienka výzvy č. 2.1.8). Prílohu č. 22B žiaľ nemôžeme akceptovať a to z dôvodu nedostupnosti externého zdroja, MAS nebolo pridelené ÚPVS URI. Ďakujeme za pochopenie.

MAS_069/6.4/1 – Podopatrenie 6.4

MAS Gemer-Rožňava oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci implementácie stratégie CLLD, že zverejnila výzvu: MAS_069/6.4/1 – Podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

Výzva vyhlásená dňa: 21.01.2020

Dátum uzavretia: 30.4.2020

POZOR: Aktualizácia prílohy 13b Kritériá ekonomickej životaschopnosti. Uvedenou úpravou nedochádza k zmene obsahu formulárov, ani k zmene štruktúry údajov, formuláre boli technicky rozšírené (doplnené) o rok 2019. Formuláre na stiahnutie:

POZOR: Žiadame predložiť Výpis z registra trestov a to za každú osobu oprávnenú konať v mene žiadateľa (podmienka výzvy č. 2.1.8). Prílohu č. 22B žiaľ nemôžeme akceptovať a to z dôvodu nedostupnosti externého zdroja, MAS nebolo pridelené ÚPVS URI. Ďakujeme za pochopenie.

 

Aktualizovaný dátum uzavretia po aktualizácii č.1: 30/06/2020

Zverejnené: 21.04.2020

link na ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=89776a32-aaa4-4a32-a1b9-6d68b89e469a

Výzva MAS_069/6.4/1 Podopatrenie 6.4 – Aktualizácia č. 1 – TU si ju môžete stiahnuť

Aktualizovaný dátum uzavretia po aktualizácii č. 2: 31/07/2020

Zverejnené: 29.06.2020

link na ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=89776a32-aaa4-4a32-a1b9-6d68b89e469a

Výzva MAS_069/6.4/1 Podopatrenie 6.4 – Aktualizácia č. 2 – TU si ju môžete stiahnuť

Aktualizáciou č. 1 a 2 sa upravuje časový harmonogram trvania výzvy, nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Dôvodom aktualizácie je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19.

Kód výzvy v ITMS2014+: MAS_069/6.4/1

Podporené aktivity:

  • Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou
  • Činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu
  • Činnosti spojené so spracovaním a uvádzaním na trh produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ

Minimálna výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu v EUR:

  • 20 000.00 €

Maximálna výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu v EUR:

  • 200 000.00 €

Intenzita pomoci: 50% (len v prípade integrovaného projektu intenzita pomoci sa navýši o 20%, t.j. 70%)

Odkaz na výzvu v ITMS2014: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=89776a32-aaa4-4a32-a1b9-6d68b89e469a

Výzvu a prílohy si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

POZOR: Podmienka č. 2.9.8 Výzvy – vzhľadom na neaktuálnosť informácií získané v ITMS2014+ prostredníctvom integračnej akcie, žiadame o predloženie Potvrdenia príslušného daňového úradu v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. nie staršie ako 3 mes. ku dňu predloženia ŽoNFP.

FS SR neaktualizuje údaje o daňových nedoplatkoch, posledné stavy sú k 29.2.2020 a takto ostanú až do ukončenia trvania opatrení.
Údaje získané v ITMS2014+ prostredníctvom integračnej akcie „Získanie informácie o daňovom nedoplatku“ dostupnej na evidencii vytváranej ŽoNFP (podľa nastavenia pre konkrétnu výzvu a podmienku poskytnutia príspevku) doťahuje údaje platné k dátumu 29.2.2020.

POZOR: Podmienka č. 2.1.8 Výzvy – Žiadame predložiť Výpis z registra trestov a to za každú osobu oprávnenú konať v mene žiadateľa (podmienka výzvy č. 2.1.8). Prílohu č. 22B žiaľ nemôžeme akceptovať a to z dôvodu nedostupnosti externého zdroja, MAS nebolo pridelené ÚPVS URI. Ďakujeme za pochopenie.