IROP

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Občianske združenie MAS Gemer-Rožňava vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-P944-511-002

Dátum vyhlásenia: 30.06.2020

Dátum ukončenia prvého kola:  31.08.2020

Dátum ukončenia druhého kola: 31.10.2020

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 536 000,00 EUR

Príspevok na financovanie: max vo výške 55%

Výška spolufinancovania: min. vo výške 45%

VYZVA_5.1.1_verzia_1.5._MAS_Gemer_Roznava – na stiahnutie

Prílohy výzvy IROP-CLLD-P944-512-001(v prílohe – 1. časť)

Prílohy žiadosti o príspevok Výzvy IROP-CLLD-P944-512-001 (v prílohe – 2. časť)

 

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Občianske združenie MAS Gemer-Rožňava vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:  B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-P944-512-001

Dátum vyhlásenia: 02.12.2019

Dátum ukončenia prvého kola:  03.02. 2020

Dátum ukončenia druhého kola: 03.04.2020

Dátum ukončenia tretieho kola: 03.06.2020

Dátum ukončenia štvrtého kola: 03.08.2020

Dátum ukončenia piateho kola: 03.10.2020

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení každého hodnotiaceho kola a aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, kód výzvy: IROP-CLLD-P944-512-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 1. hodnotiaceho kola: 79 083,60 EUR

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 186 863,73 EUR
Vyzva_MAS_Gemer_Roznava_5.1.2_bsz

Prílohy výzvy IROP-CLLD-P944-512-001

 

Prílohy žiadosti o príspevok Výzvy IROP-CLLD-P944-512-001