5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Občianske združenie MAS Gemer-Rožňava vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:  B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-P944-512-001

 

AKTUALIZÁCIA č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-P944-512-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Oznam o vykonaní zmeny:

Miestna akčná skupina Gemer-Rožňava oznamuje, že v súvislosti s delimitáciou Integrovaného regionálneho operačného programu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) ku dňu 01.10.2020 MAS mení logo MPRV SR na logo MIRRI SR vo všetkých prílohách výzvy: IROP-CLLD-P944-512-001.

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

 

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:  B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-P944-512-001

Dátum vyhlásenia: 02.12.2019

Dátum ukončenia prvého kola:  03.02. 2020

Dátum ukončenia druhého kola: 03.04.2020

Dátum ukončenia tretieho kola: 03.06.2020

Dátum ukončenia štvrtého kola: 03.08.2020

Dátum ukončenia piateho kola: 03.10.2020

Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení každého hodnotiaceho kola a aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, kód výzvy: IROP-CLLD-P944-512-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 1. hodnotiaceho kola: 79 083,60 EUR

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 186 863,73 EUR
Vyzva_MAS_Gemer_Roznava_5.1.2_bsz

Prílohy výzvy IROP-CLLD-P944-512-001

 

Prílohy žiadosti o príspevok Výzvy IROP-CLLD-P944-512-001