5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Občianske združenie MAS Gemer-Rožňava vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-P944-511-002

 

Vzor zmluvy o príspevok:

Vzor zmluvy o príspevok na stránke MPSR

 AKTUALIZÁCIA č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-P944-511-002 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Oznam o vykonaní zmeny:

Miestna akčná skupina Gemer-Rožňava oznamuje, že riadiaci orgán pre IROP dňa 11.5.2021 schválil aktualizáciu č. 2 Výzvy IROP-CLLD-P944-512-002, ktorá je účinná od 14.05.2021.

Informacia o aktualizácii výzvy č. 2 – Aktivita A1

Dotknuté dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (sz) a bez sledovania zmien (bsz).

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku:

Prílohy k výzve na stiahnutie: 

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie: 

 

 

AKTUALIZÁCIA č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-P944-511-002 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Oznam o vykonaní zmeny:

Miestna akčná skupina Gemer-Rožňava oznamuje, že v súvislosti s delimitáciou Integrovaného regionálneho operačného programu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) ku dňu 01.10.2020 MAS mení logo MPRV SR na logo MIRRI SR vo všetkých prílohách výzvy: IROP-CLLD-P944-511-002.

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

 

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-P944-511-002

Dátum vyhlásenia: 30.06.2020

Dátum ukončenia prvého kola:  31.08.2020

Dátum ukončenia druhého kola: 31.10.2020

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 536 000,00 EUR

Príspevok na financovanie: max vo výške 55%

Výška spolufinancovania: min. vo výške 45%

VYZVA_5.1.1_verzia_1.5._MAS_Gemer_Roznava – na stiahnutie

Prílohy výzvy IROP-CLLD-P944-512-001(v prílohe – 1. časť)

Prílohy žiadosti o príspevok Výzvy IROP-CLLD-P944-512-001 (v prílohe – 2. časť)